Ogłoszono konkurs na projekty B+R w RPO WZ 2014-2020

Nabór wniosków potrwa od 2 stycznia do 2 marca 2018r. Dofinansowanie na realizację projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. W projekcie dopuszczalne jest partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU WYNOSI:

 1. a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.
 1. b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,
 • duże przedsiębiorstwa – 25%,
 1. c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • duże przedsiębiorstwa – 50%.
 1. d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu (intensywność wsparcia) wynosi do 100% ponoszonych przez nich kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 5 000 000,00 zł.


W wyniku projektu musi powstać innowacyjny produkt lub usługa gotowa do wdrożenia, w ciągu 2 lat od zakończenia projektu produkt musi być wdrożony w gospodarce, czyli firma musi rozpocząć sprzedaż, świadczenie usług lub może udzielić licencji na wyniki projektu innemu podmiotowi, który wprowadzi go do obiegu gospodarczego.

STRONA KONKURSU