O CTTM

Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie (CTTM) zostało utworzone 1 grudnia 2010 jako odpowiedź na potrzebę komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w uczelni. W swoim funkcjonowaniu CTTM koncentruje się głównie na branży morskiej, a co za tym idzie na działaniach na rzecz macierzystej uczelni.

Zmieniające się otoczenie formalnoprawne komercjalizacji wyników badań w Polsce powoduje, że CTTM również przechodzi reorganizację. Od 2010r. z jednostki będącej pozostałością Działu Współpracy z Zagranicą i mającej obok komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w swoich kompetencjach także wymianę studentów i pracowników dydaktycznych (Erasmus) oraz projekty o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), CTTM zostało przekształcone  w 2015r. w jednostkę, której zadania zostały zawężone do:
 

 • Podnoszenia świadomości pracowników naukowych uczelni w zakresie ochrony własności intelektualnej i transferu technologii do gospodarki;
 • Ochrony własności intelektualnej i zabezpieczania praw własności uczelni do wytworzonego dobra intelektualnego;
 • Obsługi organizacyjnej oraz formalnoprawnej komercjalizacji bezpośredniej lub nieodpłatnego udostępniania praw własności intelektualnej oraz wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uczelni na rynku krajowym i zagranicznym, w zakresie nie przekazanym do zarządzania spółce celowej Uczelni CIAM Sp. z o.o. W zakresie praw intelektualnych przekazanych do zarządzania spółce celowej Uczelni, CTTM współpracuje z tą spółką;
 • Obsługi organizacyjnej w zakresie przygotowywania ze strony Uczelni informacji, dokumentów lub decyzji w celu komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • Obsługi organizacyjnej i formalnoprawnej w zakresie przygotowania i zawierania umów i porozumień o współpracy z przemysłem i innymi instytucjami w zakresie zleconym przez władze Uczelni;
 • Prezentacji osiągnięć technicznych AM.

 • Opracowywania modelu organizacyjnego i zasad komercyjnego korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni we współpracy z komórkami uczelni odpowiedzialnymi za tę infrastrukturę.

 • Udzielania indywidualnych konsultacji pracownikom Uczelni w zakresie udziału w projektach B+R+I;
 • Poszukiwania źródeł finansowania dla pomysłów badawczych i projektów o charakterze rozwojowym;
 • Pomocy w budowaniu konsorcjum projektowego i w opracowaniu profilu (oferty współpracy badawczej);
 • Pomocy na etapie przygotowania wniosku w zakresie kwalifikowalności wydatków i kryteriów formalnych;
 • Udzielania informacji w zakresie prawidłowej realizacji projektu, w tym o kwalifikowalności kosztów;
 • Informowania o prowadzonych naborach konkursów projektowych, szkoleniach i warsztatach organizowanych w Polsce i za granicą;
 • Współpracy z narodowymi i międzynarodowymi operatorami programów unijnych.


CTTM jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną usytuowaną organizacyjnie w pionie Prorektora ds. Nauki. Organami CTTM są Rada Nadzorująca oraz Dyrektor.